Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Värk hos äldre. Smärta hos äldre.

ICD-10: M25.5, M54.9, M79.1, M79.9

Se även respektive avsnitt i kapitlen Rörelseorganens sjukdomar samt Endokrina sjukdomar.

Definition

Smärttillstånd av varierande kronisitet och intensitet, relaterat till rörelse-och stödjeapparaten.

Orsaker

1. Skelettala: Osteoporos med kotkompressioner, spinal stenos, spondylos/spondylartros.

2. Ledrelaterade: Artros, gikt, reumatoid artrit, pyrofosfatartrit.

3. Muskulära: Polymyalgia reumatica. Biverkan av statin.

Symtom

Motorisk oro, extra torr eller fuktig hud, stora pupiller, plockigt beteende, patienten tar sig på viss kroppsdel.

Osteoporos är symtomlös tills frakturen inträffar. Anamnesen vid kotkompression är akut insättande ryggsmärta, ofta efter ytterst måttligt trauma (t.ex. snubblat över tröskel). Den akuta smärtan kan vara så intensiv att sjukhusvård krävs.

Durationen är veckor till månader. Efter upprepade kompressioner kan smärtan bli kronisk. Pyrofosfatartrit: Artrit förenad med inlagring av pyrofosfatkristaller ger en bild som vid akut giktattack. Polymyalgia reumatica ger smärttillstånd i skulder-överarmsregionen samt höft-lårregionen, trötthet, morgonstelhet, och ofta nedstämdhet och viktnedgång. Dessutom hög SR, ofta upp mot 100, ofta måttlig anemi samt lätt förhöjda levervärden.

Utredning

Pyrofosfatartrit kan vara uttryck för bakomliggande sjukdom så som hypotyreos, hyperparatyreoidism och hemokromatos, och är även kliniskt svårt att skilja från gikt. Kontrollera TSH, S-Ca, S-albumin, S-Fe, TIBC samt S-urat. Analys av ledpunktat avslöjar pyrofosfatkristaller. Vid Polymyalgia reumatica kontrolleras SR, Hb samt leverstatus.

Se även respektive avsnitt i kapitlen Rörelseorganens sjukdomar samt Endokrina sjukdomar.

Behandling

Några behandlingsalternativ:

* Paracetamol är förstahandspreparat generellt.

* Tramadoler ger mer biverkningar (yrsel, konfusion mm) än analgetisk effekt och undviks till äldre. Stark opioid i låg dos är ett bättre alternativ.

* Vid kronisk icke-malign värk bör starka opioider undvikas. Lågdos opoidplåster kan vara ett alternativ.

* Vid kronisk malign värk ges opioidplåster i högre dos efter titrering med kortverkande preparat. Kan ges även vid njursvikt.

* Kombination vb av paracetamol och stark opioid.

* Vid inflammatoriskt inslag använd ev. NSAID. Stor försiktighet med tanke på njurpåverkan/risk för vätskeretention/latent hjärtsvikt/risk för blödning från mag-tarmkanalen. Endast kortvarig (2–3 veckor) behandling till äldre. Ev. samtidigt omeprazolskydd. NSAID har god effekt även vid skelettmetastaser.

* Vid multifokal värk (ev. med ångest/depr) provas SNRI-prep. Ökar även effekten av opioider.

* Vid kronisk värk och sömnproblem mirtazapin el amitriptylin (10–25 mg) tn.

* Vid polymyalgia reumatica har steroidbehandling peroralt dramatisk god effekt.

* Vid perifer neuropatisk smärta är såväl amitriptylin som gabapentin förstahandsval. Pregabalin och duloxetin är alternativa behandlingar.

* Vid långvarig muskelvärk (och vid normal SR); prova utsättning av eventuell pågående statinbehandling (kan ge muskelvärk).

* Ge alltid medel mot förstoppning och ev. illamående vid längre tids opioidbehandling.

* SSRI-prep har dålig effekt mot värk.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Smärta och smärtbehandling. https://lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html#q1_4

SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU-rapport nr 177/1. ISBN 91-85413-08-9. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/metoder-for-behandling-av-langvarig-smarta/

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid långvårig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekomendation. 2017. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information_fran_lakemedelsverket_nr_3_2017_behandlingsrekommendation.pdf

Aktuella Mediciner

Analgetika

Opioider, starka, kortverkande: Ketobemidon: Supp Ketogan. Inj./T Ketogan Novum. Morfin: Inj./Oral lösn./T Morfin. Oxikodon: Depottabl/K Oxikodon. Inj./K/Lösn. OxyNorm.

Opioider, starka, långverkande: Buprenorfin: 7 dygns-plåster Norspan. Fentanyl:
72-tim. plåster Fentanyl. Morfin: T Dolcontin. Oxikodon: Depotkapsel OxyContin.

NSAID: Supp/T/ Naproxen.

Paracetamol: Brustabl./Lösning/Munsönderfallande tabl./Supp/T/T modifierad frisättning Alvedon. T Pamol. Brustabl/Lösning/Suspension/Supp/T Panodil.

Paracetamol + kodein: Brustabl./TCitodon. Supp Citodon forte.

Antidepressiva

Amitriptylin: T Saroten.

Duloxetin: K Cymbalta.

Mirtazapin: T Mirtazapin.

Venfalaxin: K Efexor. K Venfalaxin.

Antiemetika

Haloperidol: Inj./Oral lösn./T Haldol.

Levomepromazin: T Nozinan.

Meklozin: T Postafen.

Metoklopramid: Inj./T Primperan.

Ondansetron: Inj. Ondansetron. T Zofran.

Antiepileptika

Gabapentin: T Gabapentin. T Neurontin.

Pregabalin: K Lyrica. K Pregabalin.

Obstipationsprofylax

Makrogol: Oral lösning Forlax. Oral lösn Movicol.

Natriumpikosulfat: Drp Cilaxoral. Drp Laxoberal.

Steroid

Steroid: Inj./T Betapred.

För dig som patient
Läs mer om Värk hos äldre. Smärta hos äldre. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev