Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.

ICD-10: N12

Definition

Bakteriell infektion i njurbäcken och njurparenkym.

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E-coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella.

Symtom

Patienten har oftast hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flanksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar. Allmänpåverkan.

Utredning

Nitrittest, urinodling, CRP (ofta > 100), S-kreatinin. Bladderscan, residualurinmätning. Glukos.

Behandling

Förstahandsalternativ är ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 14 dagar. Andrahandsalternativ är en kombination av trimetoprim-sulfa Vid utebliven effekt efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut ultraljud/datortomografi för att undvika att avstängd pyelit missas (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder där avflödesdiagnostik som regel bör ske akut). Inläggningsfall vid påverkad/högfebril patient – intravenös antibiotikabehandling. Vid kräkningar skall patienten likaså ha parenteral behandling. Kontroll/ kontrollodling 2 vkr efter avslutad behandling.

Fördjupning

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendationer

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information-fran-lakemedelsverket-nr-5-2017-behandlingsrekommendation.pdf

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna.

http://infektion.net/wp content/uploads/2017/05/vp_uvi_131004.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Trimetoprim+sulfonamider: T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer