Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akut njurskada. Kreatininstegring. Stigande kreatinin.

ICD-10: N17.9

Se även avsnittet njursvikt kronisk, njurfunktionsmätning, hematuri, proteinuri i detta kapitel.

Definition

Akut Njurskada definieras då något av följande kriterier är uppfyllda:
– Ökning av S-kreatinin med 26.5 mikromol/l inom 48 timmar
– Ökning av S-kreatinin till 1.5 gånger utgångsvärdet (känt eller eller förmodat från senaste veckan)

– Urinproduktion <0.5 ml/kg/h på 6 timmar.

Akut Njurskada nivågrupperas enligt följande:

1: kreatininvärde 1,5 – 1,9 x ursprungsvärde  eller ökning med 26,5 mikromol/liter  och/eller Urin produktion <0.5 ml/kg/h på 6- 12 timmar

2: kreatininvärde 2 – 2,9 x ursprungsvärde och/eller Urin produktion <0.5 ml/kg/h på >12 timmar

3: kreatininvärde >3 x ursprungsvärde  eller > 354 mikromol/l och/eller Urin produktion <0.3 ml/kg/h på >24 timmar eller anuri > 12 timmar

Akut njurskada drabbar oftare patienter med redan nedsatt njurfunktion.

Alla grader av akut njurskada påverkar morbiditet och mortalitet negativt. Det är därför av stor vikt att det uppmärksammas inom primärvården och att patienten remitteras för vidare undersökning/behandling.

Orsak

Prerenal/renal

Hypoperfusion är den vanligaste anledningen till akut njursvikt.

Hypoperfusion/Hypotoni/hypovolemi i samband med dehydrering, trauma, operation, annan svår sjukdom, del i svår sepsis

Akut glomerulonefrit, isolerad  (poststreptokocknefrit, IgA nefrit, Henoch-schönleins nefrit ffa barn mfl) eller som del i systemsjukdom  tex SLE, Vaskulit som Wegeners granulomatos tex.

Systemsjukdom som TTP-HUS, amyloidos.

Infektion, som del i svårt sjukdomsförlopp eller specifik infektion som tex Puumalavirus (Nephropathia Epidemica)

Diabetesnephropati, akutisering av tidigare njurfunktionsnedsättning.

Myelom, andra cancerformer.

Läkemedel (förekommer vid normal användning och intoxikation) som NSAID, visa antibiotika (tex aminoglykosider), ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockare, cytostatika.

Kontrastmededel i samband med bilddiagnostik.

Njurartärstenos .

Intoxikation: svamp, läkemedel

Endogena toxiner som myoglobin vid rabdomyolys, hempigment.

Postrenal

Avflödeshinder:prostataförstoring benign eller malign, uretrastrikturer, buk/bäcken tumör som ovarier, livmoder, retroperitoneal fibros.

Avstängd pyelit leder snabbt till njurskada

Utredning

Anamnes: predisponerande sjukdomar, hereditet, tidigare episoder av njurskada eller hemturi/proteinuri, läkemedel? (ACE- hämmare/ARB, NSAID, antibiotika), svampförtäring, gnagarkontakt, intoxikation, samtidigare symtom som hudutslag, ledvärk, ÖLIsymtom, halsinfektion, feber, alläna sjukdomssymtom, smärta genomgånger gastroenterit, operation mm

Status: hjärta lungor, buk, hud, leder, vätskestatus (tecken till intorkning/övervätskning), prostatpalpation

Laboratorieprover: CRP, SR, blodstatus, elektrolyter (Na, K, Ca, PO4) albumin, kreatinin, cystatin-C, glukos, PTH, urinsticka.

Övrig riktad provtagning utifrån klinik och i samråd med njurmedicin.

Ultraljud njurar/urinvägar. Avstå från all bilddiagnostik med kontrastmedel.

Är njurskadan akut eller kronisk? Ibland svårt att avgöra – anamnes, provtagning (anemi, högt fosfat och lågt kalk talar för längre duration) och ultraljud (små njurar med tunn cortex talar för längre duration) kan ge vägledning.

Behandling

Patienter med akut njurskada är oftast sjukhusfall.

Om patienten uppvisar dehydreringtecken – se till att patienten får vätska, initiera iv vätska vb i första hand kristalloid.

Vid övervätskning kan furosemid användas men bör annars undvikas.

Utsätt nefrotoxiska läkemdel och läkemedel som kan nedsätta njurfunktionen tex ACEhämmare

Undvik bilddiagnostik med kontrastmedel som urografi, CT med kontrast

Följ alltid upp ett lindrigt/måttligt förhöjt kreatinin. Njurmedicinsk konsultation i ett tidigt stadium.

Mest akut att åtgärda är hyperkalemi och övervätskning.

Fördjupning

https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer