Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Sömnbesvär hos äldre.

ICD-10: F51

Se även avsnittet Sömnbesvär i kapitlet Psykiska sjukdomar.

Definition

Nedsatt sömnförmåga avseende insomningstid, vakenhetstillfällen eller sömnduration så att prestationsförmågan dagtid påverkas negativt.

Orsaker

Subjektivt upplevda sömnsvårigheter tilltar med stigande ålder. Äldre tillbringar mer tid i sängen utan att sova än yngre. Ofta förekommer kortare sömnpass dagtid. Den totala sömntiden minskar med ålder; 70-åringar och äldre sover i genomsnitt 6–6½ tim/dygn. Sjukdomar/symtom som kan ge sömnproblem är benkramper, smärta (artros, artrit, cirkulatorisk insufficiens i nedre extremiteterna, spinal stenos, koronarinsufficiens, nattlig angina, cancersmärta m.fl.), arytmiupplevande, depression, nokturi, sömnapné, astma/KOL, Mb Parkinson. Demenssjukdom eller annan organisk hjärnsjukdom/skada ger ofta ett stört sömnmönster. Läkemedel som kan ge sömnproblem: steroider, betablockerare, ACE-hämmare (OBS hosta), L-dopa, SSRI-preparat, kolinesterashämmare, bensodiazepiner (ffa vid organisk hjärnsjukdom/skada samt vid utsättande) m.fl.

Utredning

Patientens egen berättelse om typ av sömnproblem är mycket viktig (insomningsproblem? flera uppvaknanden? värk? benkramper? tidigt morgonuppvaknande? oro/ångest?). Sociala förhållanden? Inverkan på dagfunktion? Tupplurar dagtid? Vilka läkemedel? Långa måltidsintervaller som gör att hunger är orsaken? Sömndagbok bör användas för kartläggning av sömnbesvär.

Flera studier har visat ökad sömnmedelsanvändning hos äldre i särskilt boende jämfört med äldre i eget boende. Ökad sjukdomsfrekvens? Sämre sömnmiljö? Ökad tillgänglighet avseende sömnmedel?

Läkemedelsgenomgång.

Behandling

Se avsnittet Sömnbesvär i kapitlet Psykiska sjukdomar.

I första hand icke-farmakologiska åtgärder som god sömnmiljö (svalt rum, tyst), inte uppiggande kaffe/te efter kl. 17, extra kvällsmål (?), inga tupplurar dagtid, regelbunden exponering för dagsljus, aktivering dagtid, regelbundenhet när det gäller att vakna och gå till sängs. Eventuellt läkemedelssanering.

Effekten av sömnmedel är begränsad. Behandlingen bör vara kortvarig (< 4 veckor) och intermittent. Klara ut dessa förutsättningar med patienten vid nyinsättning. Hos äldre som stått på sömnmedel under lång tid kan dosjustering i praktiken vara svår/omöjlig.

Äldre är mer känsliga för sömnmedel än vad yngre är (se avsnittet Läkemedelsbehandling av äldre i detta kapitel). Många fallolyckor kan förklaras av medel innehållande bensodiazepiner. Vid insomningssvårigheter bör man i första hand välja medel med kort halveringstid såsom zopiklon. Startdosen bör vara låg. Melatonin kan vara ett alternativ hos äldre patienter. Bensodiazepiner bör undvikas vid ren sömnstörning men vid ångest/oro kan oxazepam provas. Vid samtidiga depressiva/ångestsymtom ges mirtazapin.

Klometiazol vid oro kan provas hos demenssjuka patienter, ibland i kombination med låg neuroleptika dos. Medlet har kort halveringstid, och kan därför ges även på efternatten om patienten vaknar och är orolig. Propiomazin kan ha effekt hos patienter med för tidigt uppvaknande – användes dock med stor försiktighet p.g.a. antikolinerg effekt och risk för bl.a. dagsedation. Preparatet bör tas en timme före sänggående.

Vid svåra smärtor så som exempelvis cancersmärta hos patient i terminalt skede har man ofta god hjälp av den sedativa/hypnotiska-, antiemetiska-, klådstillande- och analgetikapotentierande effekten av neuroleptika.

För all behandling med sömnmedel gäller att man bör eftersträva intermittent behandling, samt att regelbundna utsättningsförsök bör göras.

Långtidsbehandling med sömnmedel innebär ofta att sömngivande effekten successivt avtar samtidigt som farmakainducerad dagtrötthet och yrsel tilltar.

 

Fördjupning

Läkemedelsboken. Sömnstörningar. https://lakemedelsboken.se/kapitel/psykiatri/somnstorningar.html?search=sömn&id=s1_2#s1_2

Sömnstörningar hos äldre. https://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/lakemedelsbehandling_hos_aldre.html#y1_19

Aktuella Mediciner

Bensodiazepin: T Oxascand.

Klometiazol: K/Oral lösn. Heminevrin.

Melatonin: T Circadin.

Mirtazapin: T Mirtazapin. T Remeron-S.

Neuroleptika: T Cisordinol. T Nozinan.

Propiomazin: T Propavan.

Zopiklon: T Imovane. T Zopiklon.

För dig som patient
Läs mer om Sömnbesvär hos äldre. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev