Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.

Symtom

Vanföreställningar som är ”rimliga” (att en känd person är kär i patienten, att patienten har HIV trots att han/hon inte varit i kontakt med smittkälla, är förgiftad, uttalad svartsjuka etc.). Debuterar senare i livet än schizofreni. Prognos som schizofreni. Får inte ha pågående hallucinationer. Ska inte vara associerad med stämningslägesförskjutning.

Utredning och behandling

Se Psykos.

Fördjupning

Läkartidningen. ABC om akut psykos. 2013. http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/EF/%5bCAEF%5d/CAEF.pdf

SBU. Schizofreni. Patientens delaktighet. 2012. https://www.sbu.se/contentassets/3908bd4317a1421fb091eae098b150bb/schitzofreni_patientens_delaktighet.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. 2018. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21065/2018-9-6.pdf

Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid schizofreni – behandlingsrekommendation. 2013. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Läkemedelsbehandling%20vid%20schizofren_rek.pdf

Svenska psykiatriska Föreningen. Schizofreni – kliniska riktlinjer för utredning och behandling. www.svenskpsykiatri.se

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. eFYSS. http://www.fyss.se

Patientinformation:

Riksförbundet för social och mental hälsa. (www.rsmh.se )

Schizofreniförbundet. (www.schizofreniforbundet.se )

 

Aktuella Mediciner

Bensodiazepiner 

Lorazepam: T Temesta. Oxazepam: T Oxascand. T Sobril.

Neuroleptika 

Aripiprazol: T Abilify. Olanzapin: T Olanzapin. T Zyprexa.

Haloperidol: Inj/Oral lösning/T Haldol

Zipracidon: Zipracidon, Zeldox

Risperidon: T Risperdal. Risperidon. Quetiapin: T Quetiapin. Seroquel Depot.

Klozapin: T Leponex.

Zuklopentixol: T/Dr Cisordinol. Inj. Cisordinol Depot.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer