Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Proteinuri. Albuminuri.

ICD-10: R80

Se även kapitlet Endokrina sjukdomar, avsnittet ”Diabetes typ 2 och sekundär diabetes – uppföljning”, njursvikt, akut, njurfunktionsmätning, hematuri, proteinuri i detta kapitel.

Definition

Normal albuminutsöndring: < 20 mg/l, eller 30 mg/dygn.

Mikroalbuminuri: 30–300 mg/l, Proteinuri, lätt: 300 mg–2 g/24 tim., > 300 mg/l,, moderat: 2–5 g/24 tim, stor: >5 g/24 tim. Vid nefrotiskt syndrom > 3 g/24 tim.

Diagnosen mikroalbuminari/proteinuri ställs efter två av tre positiva prover inom 2–6 månader.

 

Kategori U-Albumin/kreatinin kvot (g/mol) Motsvarande albuminutsöndring (mg/d)
A1 <3 <30 Normal
A2 3-30 30-300 Måttlig ökning
A3 >30 >300 Kraftig ökning

Orsak

Tillfällig proteinuri ses vid urinvägsinfektion, feber, ortostatism, hjärtsvikt och uttalad fysisk ansträngning.

Långa och smala tonåringar kan normalt ha ortostatisk proteinuri.

Njursjukdom: glomerulonefrit, vaskulit, cystnjure,

Ichemi, interstitiell nefrit, intoxikationer (svamp, etylenglykol, läkemedel eller endogena myoglobin, lätta kedjor, hypercalcemin) orsakar ffa tubulär proteinuri.

Andra sjukdomar: hypertoni, arteroskleros, diabetesnefropati, njurartärstenos, infektion, malignitet, myelom, amyoidos, avflödeshinder.

Symtom

Asymtomatisk, ev skummande urin. Symtom på grundorsak kan dominera. Vid nefrotiskt syndrom: ödem, trötthet, minskad urinmängd, viktuppgång.

Utredning

Anamnes: hereditet, andra sjukdomar, läkemedel, svullnad, feber, sjukdomskänsla.

Status: brett status inkluderande buk, blodtryck, hud, ödem.

Laboratorieutredning: urinsticka (ej heltäckande), urinsediment och U-albumn/kreatinin, ev ytterligare Pt U-Proteinuri (analys av IgG, albumin, Protein HC för att skilja på glomerulär/tubulär skada), Pt U- Proteinfraktion (lätta kedjor, sk Bence-Joners proteinuri).

För att utreda ortostaisk proteinuri morgonprov och ev 12-timmars dagurin/12-timmars natturin.

Blodstatus, CRP, SR, P-kreatinin, elektrolyter, P-glukos, blodfetter, S-albumin, eGFR beräknas från kreatinin eller Cystatinberäknat GFR.

Ultraljud njurar.

Ytterligare utredning görs beroende på underliggande sjukdom i samarbete med organspecialist. 

Behandling

Minska proteinläckaget  med ACE-hämmare/ARB. Mål för blodtryck är vid proteinuri < 1g/dygn 130/80 och > 1g/dygn 125/75.

Behandla samtidig hyperlipedemi.

Akut remiss till njurmedicin vid kombinationen proteinuri, hematuri, kreatininstegring, och/eller feber, hudutslag, ödem, viktuppgång.

Remiss till hematolog vid misstanke om myelom.

Remiss till diabetolog vid diabetes och njurskada. Patienten sköts lämpligen av allmänläkare, diabetolog och njurmedicin i samarbete.

Riktad terapi mot grundorsak.

Fördjupning

www.njurmed.se

Standadiserade vårdförlopp vid cancer  via www.cancercentrum.se

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer