Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Pneumoni hos äldre. Lunginflammation hos äldre.

ICD-10: J18

Vg se avsnittet Pneumoni, bronkopneumoni, lunginflammation i kapitlet Andningsvägarnas sjukdomar.

Definition

Infektiös process i lungparenkymet.

Orsaker

Pneumokocker vanligast vid samhällsförvärvad pneumoni följt av Hemofilus influenzae, mykoplasma. Luftvägsvirus, ett flertal. Influensa. Hos äldre eller patienter med komorbiditet kan även RS (Respiratory Syncytial) virus orsaka svår luftvägsinfektion/pneumoni. Ibland initial viros (tex influensa) med senare bakteriell pålagring.

Utlandsvistelse kan tala för resistenta pneumokocker , legionella. Epidemiologi kan tala för mykoplasma, influensa, RS.

Svamp eller parasiter framförallt hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Predisponerande faktorer: Sängläge, undernäring, sväljsvårigheter. Komorbiditet som astma, KOL, mfl lungsjukdomar, hjärtsvikt, autoimmun sjukdomar. Nedsatt immunförsvar på grund svår sjukdom eller immunsupprimerande behandling.

Symtom

Ofta sparsamma hos äldre. Takypné, dyspné, andningskorrelerade smärtor. Hosta, ev produktiv. Trötthet. Förvirring. Feber, notera dock att äldre kan vara feberfria/subfebrila trots utbredd pneumoni. Snabbt insjuknande indikerar ofta pneumokockpneumoni.

Differentialdiagnoser

Akut bronkit eller exacerbation av kronisk bronit/KOL, astma. TB. Lungemboli. Hjärtsvikt. Lungcancer.

Utredning

Anamnes. Bakomliggande sjukdomar, immunsupprimerande behandling, sväljningssvårigheter, aspiration? Utlandsvistelse, epidemiologi. TBC? Atypisk pneumoni?

Kliniskt status inklusive mätning av vitalparametrar (feber, blodtryck, andningsfrekvens, perifer syrgassaturation), lungauskultation.

Prover  CRP. , blodstatus, kreatinin, elektrolyter. Odling nasofarynx, sputum, urin i öppenvård. Överväg lungröntgen. Pneumokock-eller legionella-antigen kan tas i urin. Vid misstanke om influensa eller RSvirus finns snabbtester på nasofarynxaspirat.

Som komplement till den kliniska utvärderingen kan man göra en utvärdering av allvarlighetsgrad med CRB-65. Konfusion, Andninsfrekvens >= 30 /min, Blodtryck systoliskt < 90 mm Hg eller diastoliskt <= 60 och ålder >= 65 år. Varje markör ger 1 poäng. Hembehandling är lämplig vid 0 poäng, vid 1 poäng överväg sjukhusbehandling och alltid sjukhusbehanding om över 2 poäng.

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokockvaccin rekommenderas till personer som är > 65 år gamla, samt de som oavsett ålder är sjukhemsboende eller motsvarande, har kronisk hjärt-lungsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, kronisk leversjukdom, diabetes mellitus, demens, epilepsi eller likvorrée, samt patienter som saknar mjälte. Revaccination en gång rekommenderas till splenektomerade och övervägs till övriga riskgrupper efter 5 år. Vaccinet ger ett 50% skydd mot invasiv pneumokocksjukdom hos riskgrupperna.

Behandling

Förstahandsval är PcV 1g x 3 i 7 dagar. Om misstanke på pneumokocker med nedsatt känslighet (utlandsvistelse) ge amoxicillin 1g x 3. Om misstanke på Hemofilus influenzae tex vid KOL ge amoxicillin 750 mg x 3. Misstanke om atypisk genes eller allergi mot pcV ge erytromycin 500 mg – 1 g x 2, alternativt Doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn följt av 100 mg x 1.

För behandling av influensa vg se separat avsnitt.

För övriga virus inklusiva RS-virus finns ingen kausal behandling.

TBC samt pneumoni hos gravt immunsupprimerad är specialistfall.

Fördjupning

Infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. 2016. http://infektion.net/wp-content/uploads/2017/05/vardprogram_pneumoni_2016.pdf

Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rev_NLI-rek_091202_bokm.pdf

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om RS virusinfektion. 2017. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/respiratory-syncytial-virus-rsv/

 

Patientinformation.

Läkemedelsverket. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Behandlingsrekommendationerna/Behandlingsrekommendationer-A-O/Behandlingsrekommendationer—listan/Nedre-luftvagsinfektioner/

Aktuella Mediciner

Penicillin, pcV: T Kåvepenin. Fenoximetylpenicillin, Tikacillin, Avopenin

Amoxicillin: Amoxicillin, Amimox, Imacillin

Doxycyklin: T Doxyferm, Doxycyklin

Erytromycin: K/Oral susp/Ery-Max, Abboticin

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Öka dina kliniska kunskaper

Öka dina kliniska kunskaper

PM Academy erbjuder digitala läkarutbildningar inom specifika terapiområden. Utbildningarna är framtagna tillsammans med specialister och tar ca 15 minuter att genomföra.

Till utbildningarna

Öka dina kliniska kunskaper
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev