Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Njursvikt, kronisk. Uremi.

ICD-10: N18.9

Se även avsnittet njursvikt, akut, njurfunktionsmätning, hematuri, proteinuri i detta kapitel, samt Diabetes i kaptlet Endokrina sjukdomar.

Definition

CKD definieras som abnormalitet i njurens struktur eller funktion med varaktighet mer än 3 månader och  baseras utifrån orsak, GFR kategori och albuminuria (se ssk avsnitt)

Bedömning av grad av njurfunktionsmedsättning:

 

CKD-grad GFR (mL/min/1.73m2) Beskrivning

 

1 ≥90 Njursjukdom (ex albuminuri >3 mån, röntgenfynd ex polycystnjurar) utan funktionsnedsättning
2 60-89 Njursjukdom med lätt nedsatt njurfunktion (samt annat fynd ex albuminuri >3 mån, röntgenfynd ex polycystnjurar)
3a 45-59 Njursjukdom med mild till måttligt nedsatt njurfunktion
3b 30-44 Njursjukdom med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion
4 15-29 Njursjukdom med kraftigt nedsatt njurfunktion
5 <15 Njursjukdom i slutstadium eller dialys

 

Orsak

Kronisk Njursjukdom är ofta slutresultatet av en kronisk sjukdom där njurfunktionen sjunker succesivt under många år. Vanligast är diabetes, glomerulonefrit, hypertension, arterioscleros/nefroscleros, rökning, övervikt, ärftliga tillstånd som kongenitala cystnjurar.

Det underliggande kroniska tillståndet kan vara känt för patienten, men ibland debuterar patienten som en akut, grav njursvikt.

Ibland är den kroniska njurfunktionedsättningen resultatet av ett akut skeende hos en tidigare njurfrisk individ som vid tex trauma, intoxikation, bilateral nefrektomi

Symtom

Kronisk njurfunktionedsättning är initialt symtomlös. Då njurfunktionen är måttligt till kraftigt nedsatt tillkommer ospecifika symtom som trötthet, minskad aptit och vikt, illamående, klåda, minskad urinmängd, ödem.

Utredning

Anamnes och status och provtagning: vg se akut njurskada.

Fastställ CKD stadium.

Behandling

Njurmedicinsk konsultation i tidigt stadium. Patienter med kronisk njursvikt 3 och mer bör skötas av eller tillsammans med njurmedicin.

Rökstopp, viktnedgång, fysisk aktivitet.

Minskat proteinintag, minskat saltintag, optimerad glycemisk kontroll.

ACE-hämmare eller Angiotensinreceptorblockerare för renoprotektion vid albuminuri.

Blodtrycksreglering vb. via ACE-hämmare alt ARB. Målsättning BT < 130/80 vid makro- eller mikroalbuminuri, även vid diabetesnefropati liksom till njurtransplanterade. Vid behov tillägg av Ca-hämmare. Om ytterligare farmaka behövs tillägg av tiazid (inte vid GFR < 30 ml/min. – ersätt då med furosemid i depåform. Ofta behövs en kombination av många antihypertensiva.

Optimera behandling av grundsjukdomar

Diabetes- och lipidreglering (LDL < 2,5 mmol/l – Europeisk riktlinjer anger < 1,8 mmol/l vid njurpåverkan och diabetes typ-2).

Läkemedelsgenomgång: undvik NSAID, dosera digoxin med koncentrationsbestämning, överväg utsättning av perorala antidiabetika inkl metfomin, kaliumsparande läkemedel. Undvik aminoglykosider och andra känt nefrotoxiska läkemedel. Överväg dosreduktion av medicinering vid GFR < 60 ml/min. betr. mediciner som utsöndras övervägande via njurarna.

Undvik bilddiagnostik med kontrastmedel.

Uppföljning av patienter med CKD

– Definition och identifiering av CKD progression

– Bestäm eGFR och U-Alb/kreat kvot minst en gång per år för de med CKD. Oftare vid progress eller behov av terapiändring.

– Progress av CKD säkerställs genom > 25% sänkning av GFR

– Snabb progress definieras som en fortlöpande förlust av GFR > 5 ml/min/1.73m2/år

Fördjupning

Svensk njurmedicink förening. https://njurmed.se/wp-content/uploads/2017/04/CKD.2016.01.20.SNF_.clean_.pdf

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. http://www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/CKD/KDIGO_2012_CKD_ GL.pdf

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer