Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Njursten. Akut uretärstensanfall. Uretärsten. Nephrolitiasis.

ICD-10: N20

Orsak

De flesta njurstenar består av kalciumföreningar. Generella riskfaktorer för njurstensbildning är starkt koncentrerad urin (litet vätskeintag, dehydrering), lågt flöde i urinvägarna (urinvägsobstruktion, hydronefros), högt intag av D- resp. C-vitamin, högt intag av animaliskt protein, metabola faktorer (högt S-Ca [ex.v. av hyperparatyroidism], hyperurikemi), kronisk urinvägsinfektion med ureasproducerande bakterier (proteus, stafylokocker, ureaplasma urealyticum).

Symtom

Starka intervallsmärtor över flanken, ner mot ljumsken, och ibland perineum. Urinträngningar. Pat vill helst inte sitta still utan vandrar runt.

Hematuri, oftast mikroskopisk, förekommer hos 80%.

Vid infektion orsakad av obstruerande sten ses påverkat allmäntillstånd, hög feber och dunkömhet över njurlogerna.

Vid kvarliggande sten i njurbäcken ibland ihållande terapiresistenta flanksmärtor.

Ibland recidiverande cystiter med akuta trängningar och sveda vid miktion.

Många stenar är asymtomatiska; ffa stenar i calyces men även små stenar i uretär.

Differentialdiagnos

Vid svår terapiresistent smärta hos äldre patient överväg aortadissektion. Flertalet akuta bukdiagnoser.

Utredning

Anamnes: hereditet, tidigare anfall, andra sjukdomar samt läkemedel.

I status mjuk buk

Urinsticka, S-kreatinin och S-Ca samt S-urat.

Misstänkt avflödeshinder med infektion skall utredas och behandlas akut – sjukhusfall. CT-stenöversikt, ev ultraljud. Tag då även blodstatus, CRP, glukos, urin och ev blododling.

Njursten hos gravida är akuta sjukhusfall. Utreds i första hand med ultraljud.

Alltid akut CT-stenöversikt vid singelnjure, farmakorefraktär smärta, vid misstänkt avstängd pyelit eller vid differentialdiagnostiska svårigheter. 

Behandling

NSAID im tex ketoralac (Toradol) 30 mg iv eller im (max dos 90 mg), om olämpligt val eller inte full effekt ge kodein/metylskopalamin

Spasmofen 1 ml im. eller supp., morfinpreparat iv, sc eller supp.

Vid  otillräcklig effekt av smärtlindring -sjukhusfall. Differentialdiagnoser behöver uteslutas/ev inläggning för smärtlindring.

Vid god effekt av smärtlindring kan patienten gå hem och följas upp polikliniskt med CT stenöversikt efter 2-4 veckor. Pat bör få med sig recept på smärtlindring för ev återkommande anfall. Stor recidivrisk.

Ibland kan det vara lämpligt att ett par dagar efter stenanfallet fortsätta med NSAID.

Varje njursten/uretärsten skall följas till stenfrihet.

Misstanke på avstängd pyelit = Akutremiss för inläggning, antibiotikabehandling samt ev avlastning med nefropyelostomikateter.

90 % av stenarna avgår spontant. Flertalet stenar <= 5 mm avgår spontant

Stenar >0 6 mm avgår sällan spontant. Remiss till urolog. Ge alfa1-receptor-antagonist för att påskynda stenpassage.

Vid kvarliggande och behandlingskrävande stenar är extrakorporeal stötvågsbehandling (ESWL) förstahandsval. Andra behandlingsmetoder är uretäroskopi med stendisintegration eller perkutan stenoperation. Öppen stenkirurgi förekommer men är sällsynt numera.

Diuretika som Salures 5 mg x 1 kan fungera bra som profylax, ffa vid calciumsten, vid uratsten ev allopurinol.

Egenbehandling: Som profylax kan vätskeintaget ökas. Detta speciellt vid varmt väder och vid kroppsarbete.

Fördjupning

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sten-_och_tumorsjukdomar_i_urinvagarna.html

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Analgetika

Kodein + spasmolytika: Inj./Supp. Spasmofen.

Morfinpreparat: ketobemidon, morfin, inj., supp, tabletter

NSAID

Tex Naproxen: Diklofenak:

Alfa-1-blockerare: tex Doxazosin: T Alfadil BPH, alfuzocin

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer