Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

LUTS. Lower urinary tract symptoms. Nedre urinvägssymtom.

ICD-10: R30

Se även avsnitten Prostatacancer, Prostatahyperplasi, Prostatit, Urinvägsinfektion, Urininkontinens hos män i detta kapitel liksom Urininkontinens hos kvinnor i kapitel Gynekologiska sjukdomar.

Definition

Samlingsbegrepp för nedre urinvägssymtom. Har ersatt termer av typen ”prostatism”.

Orsak

En mängd organspecifika sjukdomstillstånd kan ligga bakom LUTS: BPH, överaktiv blåsa, detrusorsvaghet, blåscancer, prostatacancer, prostatit, UVI, interstitiell cystit, neurogen blåsrubbning, blåssten, blåshalsskleros, uretrastriktur. Såväl perifera – som centrala nervskador. Läkemedel med antikolinerg effekt, diuretika. Stress. Frekvent vattenintag.

Symtom

Lagringssymtom: Täta miktioner på dagen och/eller natten. Kraftiga trängningar, inkontinens.

Tömningssymtom: Startsvårigheter, svag stråle, avbrott i strålen, krystning, efterdropp, känsla av ofullständig tömning, totalstopp.

Utredning

Anamnes (inkl. bl.a. mediciner, stressnivå, sömnvanor vid nocturi).

Palpation per rektum och av buk. Residualvolymbestämning på alla män, bladderscan (rekommenderas), via kateter bör undvikas. Residualurin > 100 ml kan förorsaka täta trängningar. Om > 300 ml RIK eller kvarvarande KAD.

Tidsmiktion. Normal tidsåtgång för första decilitern ligger under 12 sekunder. Indikation på obstruktion vid mer än 16 sekunder. Miktionslista med volym och frekvensschema. Normalt är en miktionsfrekvens på 4–7 gånger per dygn, medelvolym 3–5 dl vid varje miktion. Total mängd urin per dygn är normalt 1–2 liter.

Skattningsskala beträffande symtom, IPSS (International Prostate Symptom Score).

Lab-undersökningar: Urinsticka, urinodling, S-kreatinin, PSA (kan tas även efter rektalpalpation). UVI kan ge förhöjda värden under månader efter avslutad antibiotikabehandling, ev. PSA-kvot. Residualvolymbestämning.

Via urolog ev vidare utredning med transrektalt ultraljud, cystoskopi samt cystometri.

Behandling

Riktas mot underliggande orsak.

IPSS ≤ 7 lätta symtom, information och rådgivning.

≥ 8–≤ 20 medelsvåra symtom, farmakologisk terapi bör övervägas.

≥ 20 remiss till urolog om patienten är motiverad att genomgå operation.

Farmakologisk terapi se avsnittet Prostatahyperplasi.

Remiss till urolog:

.   Då rektalpalpation ger misstanke på prostatacancer.

.   Förhöjt PSA-värde, med remittering enligt standardiserat vårdförlopp,
www.cancercentrum.se

Män < 70 år: PSA ≥3 µg/L

Män 70- 80 år: PSA ≥5 µg/L

Män > 80 år: PSA ≥7 µg/L

Män < 50 år med PSA 2,2–2,9 innebär klar riskfaktor att insjukna i prostatacancer. Prostatapalpation och PSA rekommenderas vart annat år.

Plötslig stegring av PSA är ett observandum, även vid måttliga nivåer. Ökning > 0,75 µg/L/år talar för malignitet.

Kvot < 18–23 % (beroende på analysmetod) fritt/total – S-PSA ökar risken för malignitet.

  • Mycket ilskna och smärtsamma trängningar, särskilt om kort anamnes.
  • Nytillkommen hematuri. (Se avsnittet Hematuri i detta kapitel).
  • Kreatininstegring där postrenalt hinder inte kan uteslutas.
  • Upprepade urinvägsinfektioner.
  • Residualurin > 100 ml, en del anger > 200 ml, vid upprepade kontroller eller KAD som inte kan dras.
  • Tidsmiktion > 20 sek./1 dl.
  • Recidiverande besvär efter prostataoperation.
  • Uttalade symtom, I-PSS>20 = svåra symtom.
  • Vid utebliven förbättring av farmakoterapi.

Vid förhöjt PSA och/eller patologiskt palapationsfynd som inger misstanke om prostatacancer remittera enligt: Standardiserade vårdförlopp.

Fördjupning

www.cancercentrum.se

svensk Urologisk Förening. http://urologi.org/klinik/sota-state-of-the-art/

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#LUTS-BPH

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Symtomskattning vid prostatabesvär (I-PSS)

(Klicka på bilden för förstoring)

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer