Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Järnbristanemi.

ICD-10: D50.9

Vg se avsnittet Anemi i detta kapitel.

Definition

Mikrocytär, hypokrom blodbild.

Orsak

Blödning från GI-kanal, urinvägar. Menorragi. Blodgivning. Mb Osler. Graviditet. Nedsatt absorbtion av järn (ex.v. vid celiaki). Järnfattig kost (veganer). Ventrikelresektion. Atrofisk gastrit. Kronisk hemolys.

Symtom

Pica, glossit, munvikelragader, nagelförändringar. Trötthet, takykardi, dyspne, yrsel, huvudvärk, muskelsvaghet. Melena. Obstipation eller diarré. Menorragi. Bleka slemhinnor.

Diagnos

Anamnes och klinisk bild kompletterad med labprover där MCV <80 fL, MCH < 27 pg/ery, S-Fe lågt (< 9 µmol/L), S-Transferrin högt (> 3,26 g/L), kvoten S-Fe/S-TIBC < 15 %-normal kvot utsluter i praktiken järnbrist. S-Ferritin lågt och Retikulocyter normala/låga (< 20×109/L). Ofta antydd Trombocytos.

Differentialdiagnos

Thalassemi (MCV < 80 fL och Retikulocyter förhöjda >100×109/L). Anemi sek till inflammation eller infektion (Både S-Fe och S-Transferrin låga värden).

Utredning

Hb, MCV, MCH, S-Fe, S-Transferrin, SR, CRP, LPK, TPK, Retikulocyter, S-kreatinin, F-Hb x 3–6. Thalassemi diagnostiseras via Hb-elfores.

Vidare utredning för att identifiera blödningskällla beroende på anamnes och symtom måste alltid göras med tex gastroskopi, koloskopi.

Behandling

Vid järnbristanemi räcker det inte att enbart göra korrigeringar i kosten eller att använda medel av typ Blutsaft. Oftast krävs peroral behandling under 2–3 månader; ex. T Duroferon (Fe2+) 100 mg 2–3 ggr dagl. Dosen tas vid måltid för att minska ev. biverkningar. Behandlingen brukar öka Hb-värdet med 5–7 g/L per vecka. Hb-kontroll 2 och 4 veckor efter behandlingsstart.

Behandlingen skall pågå någon månad efter det att Hb-värdet normaliserats. Vid besvärande biverkningar görs ett uppehåll i behandlingen under några dagar och därefter återupptas behandlingen med en minskad dos eller med ett annat Fe-preparat. Uteblir förväntad Hb-stegring kan orsaken vara bristande compliance, fel diagnos, pågående stora järnförluster, malabsorbtion (ex.v. celiaki). I enstaka tillfällen kan det bli aktuellt att ge järnet intravenöst med dosering enl Fass. Denna behandling ges dock i regel först sedan hematolog konsulterats. Vid järninfusion var vaksam på- och ha beredskap för en ev. akut anafylaktisk reaktion – ovanligt men allvarligt – infusionen ges under övervakning. Patienten skall vara informerad inför infusion för att fortare kunna signalera vid illamående, frossa, klåda, utslag mm. Risken störst under graviditet och för pat. med allergi, immunologiska eller inflammatoriska sjukdomar. Reaktion kan komma även efter att flera tidigare infusioner gått bra. Alltid kvar 30 min. efter intravenöst järnpreparat.

Aktuella Mediciner

Järnpreparat för per oral behandling: T Duroferon. Drp/K Niferex

Järnpreparat för parenteral behandling: Inj./Inf Cosmofer. Inj. Diafer, Inj./Inf. Ferinject. Inj./Inf. Monofer. Inj./Inf. Venofer.

För dig som patient
Läs mer om Järnbristanemi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer