Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Erektil dysfunktion. ED. Potensbesvär. Impotens

ICD-10: N48

 

Kort Sammanfattning av avsnittet:

*   Vanliga orsaker är stress, alkohol, för lite fysisk aktivitet, bukfetma, diabetes, st post prostektomi, läkemedel, dåligt samliv. Ateroskleros ligger ofta bakom; p.g.a. av hypertoni, rökning, höjda blodfetter m.m.

*   Utredning med fokus på bakomliggande faktorer inkl BT, P-Glu, lipider. Ev. hormonell utredning.

*   Behandling primärt med PDE-5-hämmare som Cialis, Levitra, Sidenafil, Viagra. Ev. pågående farmakabehandling ses över (β-blockerare, diuretika, centralt verkande antihypertensiva, SSRI-preparat m.fl).

Definition

Oförmåga att uppnå eller behålla tillfredsställande erektion för att genomföra ett samlag.

Orsak

Hormonella orsaker: Förhöjt prolaktin, hypotyreoidism, hypertyreoidism, Mb Cushing. Lågt S-testosteron. Män som har svårt att tända sexuellt tror sig ofta ha brist på manligt könshormon vilket sällan är fallet. Hypogonadism som enda orsak till impotens är ovanligt.

Läkemedel: Antihypertensiva (diuretika, betablockerare, klonidinklorid m.fl. centralt verkande preparat), psykofarmaka (bensodiazepiner, SSRI, tricykliska antidepressiva, neuroleptika), cimetidin, 5-alfareduktashämmare. Testosteronsuppression. Vanligare att bakomliggande sjukdom orsakar ED än att faktisk medicinering gör det.

Minskat sexuellt intresse: Rädsla för intimitet och rädsla för sexuella situationen. Sexuell skuld. Otillfredsställande parförhållande. Negativa faktorer är även att vara ensamstående, att ha varit utsatt för sexuellt övergrepp som barn. Stress med åtföljande sänkta testosteronnivåer – liksom depression är vanliga orsaker. Nedsatt sexuellt intresse vanligt vid nedsatt hälsotillstånd (metabola syndromet, diabetes, hormonella orsaker [se ovan], hjärnskada, neurologisk sjkd. [se nedan] m.fl. kroniska sjukdomar). Flera läkemedel [se ovan] minskar sexuella intresset. Nedsatt sexuellt intresse även vid oro, dålig ekonomi liksom vid otillfredsställelse med livet som helhet. Sexuella intresset minskar normalt med stigande ålder.

Neurologiska orsaker: Stroke, MS, ryggmärgsskador, Mb Parkinson. neuropatier (ex.v. diabetes).

Operationer: Vanligt efter kurativt syftande behandling mot prostatacancer (radikal prostatektomi, strålbehandling).

Vaskulära orsaker: ateroskleros i penisartärer eller venöst läckage eller en kombination av båda. Ses ofta hos diabetiker, rökare (= viktig riskfaktor), hypertoniker. Impotens/sviktande erektion ses ofta som första symtom på hjärt-kärlsjukdom – så pass starkt samband att symtomen anses fungera som markör för just begynnande hjärt-kärlsjukdom.

Övriga orsaker: Alkohol (långvarigt alkoholintag), narkotika, tobak, KOL, sömn-apné, för lite fysisk aktivitet, bukfetma, uremi, hemokromatos.

Status

Anamnes med besvärsduration och besvärsvariation. Förekomst av morgonerektion? Lustkänsla? Social situation (inklusive hur ev. parförhållandet fungerar). Stress? Normal/nedsatt sexlust?

Allmän medicinsk undersökning inkluderande anamnes på läkemedel, alkohol, rökning, diabetes, hypertoni, ateroskleros. Normal skäggväxt? Undersökning av yttre genitalia. Bedömning av vaskulära, hormonella eller neurologiska sjukdomar.

Utredning

Lab: BT, P-glukos, S-Kolesterol. I selekterade fall tas: TSH, fritt T4, PSA, S-testosteron (fastevärde, tas på morgonen mellan 07–10 efter normal nattvila). Provet tas knappast vid normal sexlust och normal skäggväxt), LH, FSH, prolaktin.

Ett intrakavernöst farmakatest kan göras vid totalt erektionsbortfall. Inj. 5–15 µg alprostadil intracavernöst. Inled med låg dos (2,5 µg) om ryggmärgsskada eller om psykologisk komponent överväger.

Behandling

Behandla grundorsaken om sådan finns (t.ex. hypotyreoidism, prolaktinom).

Farmakoterapi har en central roll i det att den ofta fungerar bra samt att den då även gör att rädslan för misslyckande tonas ner. Ofta klarar man sig efter ett tag bra utan farmaka. Viktigt att engagera partnern i behandlingen. Dennes önskemål?

Samtalsterapi är ett alternativ för att minska eventuell rädsla för misslyckande. Åtgärder vb. betr. rökning, alkohol, höjt blodtryck, höjda lipid- och sockernivåer.

Ev. pågående farmakaterapi ses över, se Läkemedel under rubriken Orsaker ovan. Vid hypertoni användes primärt ACE-hämmare/ARB liksom kalciumblockerare. Om möjligt reducera/sätt ut β-blockerare, diuretika, centralt verkande antihypertensiva.

Farmakoterapi: PDE-5-hämmare: Finns tre per orala preparat, sildenafil, vardenafil resp tadalafil och lokalt verkande kräm alprostadil. Preparaten kräver sexuell stimulans för att ge effekt. Hjälper i cirka 70 % av fall med ED. Ökar blodtillflödet till penis. Tadalafil har längre duration. Alla preparaten är kontraindicerade för patienter som använder nitrater. Försiktighet vid misstanke/känd aortastenos. Om inte behandlingen med tabletter fungerar så kontrollera S-testosteron x 2.

Injektion intrakavernöst alprostadil (PGE1) ger tillfredställande erektion i nästan samtliga fall, kräver noggrann instruktion. Alfaprostadil finns också som uretralstift och som kräm.

Proteskirurgi kan i särskilt svåra fall ge tillfredställande resultat där medicinsk behandling inte varit framgångsrik.

Fördjupning

Behandling av erektil dysfunktion www.lakemedelsverket.se

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nefrologi-urologi/sjukdomar_i_manliga_genitalia.html#Erektil-dysfunktion

Patientinformation: www.dokorn.com

 

Aktuella Mediciner

Erektionsstimulerande medel

Alprostadil: Uretralstift: Bondil. Inj. Caverject. Inj. Caverject Dual. Kräm Vitaros.Sildenafil: T Sidenafil. T Viagra.

Tadalafil: T Cialis. T Tadalafil.

Vardenafil: T Levitra.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer