Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Enures. Nocturn enures. Sängvätning.

ICD-10: F98

Definition

Nattlig sängvätning hos barn ≥5 år.

Orsak

Tre orsaker finns identifierade och kan samverka, men patogenesen är ofullständigt klarlagd. Dessa tre orsaker är: hög tröskel till att vakna, omognad i blåsans tömningskontroll, nattlig polyuri (eventuellt nedsatt produktion av ADH). Ärftlig komponent finns. 5-10 % av 7-åringar har nocturn enures.

Differentialdiagnoser

UVI, förstoppning (kan ge detrursor överaktivitet). Ovanliga men viktiga diagnoser är diabetes mellitus, diabetes insipidus, njursvikt, urinvägs- och ryggmärgsmissbildningar.

Utredning

Efterfråga tidigare miktionsproblematik, urininkontinens och miktionsfrekvens dagtid, urinstråle (avflödeshinder), initieringssvårigheter (neurogen orsak), efterdropp (resurin), avföringsvanor  (förstoppning), sömnkvalitet (sömnapné), dryckesanamnes/ törst, allmänsymtom, psykomotorisk utveckling, hereditet, social situation. Längd, vikt, neurologiskt status, inspektion rygg, genitalier. Urinprov, urinodling.

Varningssignaler: viktnedgång, illamående, törst nattetid, dålig stråle, ständig inkontinens.

Behandling

Behandla ev förstoppning och optimera miktion dagtid. Eftersträva miktion var 3–4:e timme. Endast lite dryck innan sänggåendet. Kissa innan sänggåendet. Motiverande råd kan många gånger vara tillräckligt.

Aktiv behandling är enureslarm eller desmopressin. Enureslarm ska användas varje natt och har ofta effekt inom 2 månader. Det viktigt att även barnet är motiverat. Desmopressin sänker urinproduktionen nattetid och fungerar bäst om urinvolymerna är normala dagtid men stora nattetid. Kan provas till barn >6 år. Ges på kvällen ca 1 timme innan sänggåendet. Pga risk för hyponatremi vid stort vätskeintag ska man hålla igen med dryck 1 timme före och 8 timmar efter tablettintag. Eventuell positiv effekt kan noteras omgående. Avsluta behandlingen senast efter 2 veckor om effekt uteblir (provförpackning). Desmopressinbehandling kan fortgå i flera år vid behov, men behandlingsuppehåll på ca 2 veckor rekommenderas var tredje månad för att ompröva behovet. Remiss till barnläkare om vare sig enureslarm eller desmopressin ger behandlingseffekt.

Fördjupning

Svenska Enuresakademien www.svenskaenures.se

Nocturnal enuresis – theoretic background and practical guidelines. Nevéus. Pediatr Nephrol. 2011

Aktuella Mediciner

Desmopressin: Frystorkad T/ T Desmopressin. Frystorkad T/ T Minirin. T Nocutil.

 

För dig som patient
Läs mer om Enures. Nocturn enures. Sängvätning. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer