Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Diabetes mellitus hos äldre.

ICD-10: E14

Se även avsnittet Diabetes mellitus i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Symtom

Patienter > 80 år har ofta såväl asymtomatisk sjukdom som atypiska symtom: urininkontinens, prostatabesvär, kognitiv nivåsänkning, konfusion, trötthet, minskat välbefinnande.

Behandling

Hos äldre patienter > 80 år kan ofta värden på HbA1c upp till 60–70 mmol/mol accepteras – motsvarande medelblodsocker om ca 10 mmol/l). Pressa inte sockervärdena alltför mycket med risk för hypoglykemi som ofta innebär större risker hos äldre än yngre. Vårdplan bör innehålla målsättning för acceptabla blodsockervärden och kontrollintervall. Sjukdom, läkemedelsbehandling och allmäntillstånd påverkar aptit och matintag. Riskbedömning av undernäring kan göras med MNA-SF (Mini Nutritional Assesment-Short Form) som är anpassat för äldre. God munhälsa och preventiv forvård med inspektioner minskar risken för komplikationer. Den äldre har ofta haft sin diabetessjukdom i många år med utveckling av diabeteskomplikationer och svikt i flera organsystem som CNS, kärlsystem och njurar. Detta kräver särskild omsorg vid val av terapi:

Insulin kan kombineras med SU, metiglinid, metformin, akarbos DDP-4 hämmare, SGLT2 hämmare, GLP-1 analoger.

Metformin: Är förstahandspreparat om inte patienten är > 80 år, har låg vikt, högt krea (S-Krea > 110 hos kvinnor, > 130 hos män) eller eGFR < 30 ml/min. = kontraindikation, försiktighet vid GFR 30–59 ml/min. – följ eGFR. Metformin sätts ut vid risk för dehydrering (ex.v. feber, gastroenterit). Extra observans vid samtidigt intag av farmaka som kan påverka njurfunktionen, ex.v. ACE-hämmare, ARB, NSAID. Stor försiktighet (risk för laktatacidos) vid bl.a. nedsatt leverfunktion, hjärtsvikt, alkoholism.

Insulin: Är förstahandsmedel om metformin är kontraindicerat, särskilt hos de allra äldsta. I första hand basinsulin i en eller tvådos, i andra hand mix-insulin. Diabetesnefropati utgör indikation för insulinbehandling. Äldre klarar ofta egen insulinadministration bra – men observans vid synnedsättning och kognitiv svikt.

Sulfonureider (SU) och Repaglinid: Skall användas med försiktighet till äldre p.g.a. risk för långdragen hypoglykemi (övriga preparat ger lägre risk för hypoglykemi i monoterapi). Kontrollera njurfunktionen och sätt ut om S-Krea är > 200 µmol/L eller eGFR <30 ml/min. Följ även mikroalbumin. Leverfunktion? Pågående infektion? Kortisonbehandling? Alternativ till SU-preparat är kortverkande repaglinid före måltider; mer lättstyrt och kan ges nästan oberoende av njurfunktionen.

Övriga diabetesmediciner fungerar i normalfallet bra hos äldre. Medel som inte ger hypoglykemi är bl.a. DPP-4 hämmare och GLP-1 analoger. Ges i kombination med andra perorala diabetespreparat och ibland insulin. DPP-4 hämmare och GLP-1 analoger kräver en egen insulinproduktion. DPP-4 hämmare kan med dosanpassning ges till pat. med njursvikt. Akarbos liksom glitazon kan vara ytterligare alternativ (sistnämnda ges inte till pat. med hjärtsvikt, osteoporos).

Systoliska blodtrycket och pulstrycket viktiga parametrar att reglera även för äldre > 80 år. Lipidsänkning för denna grupp omdiskuterad.

 

Fördjupning

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvården. 2015 o 2017. http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard

Läkemedelsverket. 2017. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2 diabetes – behandlingsrekommendation. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information-fran-lakemedelsverket-nr-4-2017-behandlingsrekommendation.pdf

SBU. Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 201. ISBN 978-91-85413-37-9.

Läkemedelsboken. Diabetes hos äldre. https://lakemedelsboken.se/kapitel/endokrinologi/diabetes_mellitus.html?id=Diabetes-hos-aldre#Diabetes-hos-aldre

 

Aktuella Mediciner

Alfa-glukosidashämmare

Akarbos: T Glucobay.

Glitazon

Pioglitazon: T Actos. T Pioglitazone.

Pioglitazon + metformin: T Competact.

DPP-4 hämmare

Linagliptin: T Trajenta.

Saxagliptin: T Onglyza

Sitagliptin: T Januvia.

Vildagliptin: T Galvus.

DPP-4 hämmare + metformin

Vildagliptin + metformin: T Eucreas.

Sitagliptin + metformin: T Janumet.

Linagliptin + metformin: T Jentadueto.

Saxagliptin + metformin: T Komboglyze.

GLP-1 receptoragonist

Exenatid: Inj. Byetta.

Liraglutid: Inj. Victoza.

Lixisenatid: Inj. Lyxumia.

GLP-1 receptoragonist + ultralångverkande insulin

Liraglutid + insulin degludek: Inj. Xultophy.

Långverkande GLP-1 receptoragonist

Dulaglutid: Inj. Trulicity.

Exenatid: Inj. Bydureon. Inj. Byetta.

Metformin

Metformin: T Glucophage. T Metformin.

Meglitinider 

Repaglinid: T NovoNorm. T Repaglinid.

SGLT2-hämning

Dapagliflozin: T Forxiga.

Empagliflozin: T Jardiance.

Kanagliflozin: T Invokana.

SGLT2-hämning + metformin

Dapagliflozin + metformin: T Xigduo.

Empagliflozin + metformin: T Synjardy.

SGLT2-hämning + DDP4-hämmare

Dapagliflozin+ saxagliptin: T Qtern.

Empaglozin+ linagliptin: T Glyxambi.

SU-preparat

Glibenklamid: T Daonil. T Glibenklamid.

Glimepirid: T Amaryl. T Glimepirid.

Glipizid: T Mindiab. (ej nyinsättning).

Direktverkande måltidsinsulin (= Kortverkande insulinanaloger)

Inj. Apidra.

Inj. Fiasp.

Inj. Humalog.

Inj. NovoRapid

Kortverkande insulin (insulin humant)

Inj. Actrapid.

Inj. Humulin Regular.

Inj. Insuman Rapid.

Medellångverkande insulin (s.k. NPH-insulin)

Inj. Humulin.

Inj. Insulatard.

Inj. Insuman Basal.

Långverkande insulin

Inj. Abasaglar.

Inj. Lantus.

Inj. Levemir.

Inj. Toujeo.

Ultralångverkande insulin: 

Insulin degludek: Inj. Tresiba.

Ultralångverkande insulin + GLP 1 agonist 

Insulin degludek + Liraglutid: Inj. Xultophy.

Kombinationspreparat, Mix-insulin

Inj. Humalog Mix.

Inj. Insuman Comb

Inj. NovoMix.

Aktuella Hjälpmedel

Olika landsting har upphandlat olika produkter, och kan ha olika förskrivningssystem.

Förbrukningsprodukter: se www.apoteket.se/vard-foretag/ klicka på
Sortimentlistor och sedan SiL Online alternativt
www.vgregion.se/upload/CLP/Sortimentskatalogen%202015.pdf

Insulinpennor

Injektionsnålar

Analysmaterial för blod

Analysmaterial för urin

Blodprovtagare

Lancetter

Insulinpumpar med tillbehör

För dig som patient
Läs mer om Diabetes mellitus hos äldre. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Diabetes typ 2

Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Diabetes typ 2