Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Blödarsjuka, Hemofili och förvärvad hemofili.

ICD-10: Ärftlig brist på faktor VIII D66.9 , Ärftlig brist på faktor IX D67.9

Se även von Willebrands sjukdom.

Orsak

Hemofili är en medfödd brist på koagulationsfaktorer och nedärvs könsbundet. Hos 50% finns ingen tidigare känd hereditet. Hemofili A är vanligast och har minskad mängd faktor VIII. Hemofili B har minskad mängd faktor IX. Det finns även andra, mer ovanliga hemofiliformer.

Förvärvad hemofili A uppstår då antikroppar som neutraliserar faktor VIII bildas, tex i samband med autoimmun sjukdom, malignitet, graviditet, även läkemedelsinducerat.

Symtom

Hemofili delas in i olika svårighetsgrader. Svår form: mindre än 1% . Moderat form:1% < 5%. Mild form 5% till 40%. Normalbefolkningen har 50-150% av respektive faktor

Symtom vid måttlig och svår sjukdom är smärtsamma blödningar i leder och muskler som kommer spontant eller vid måttligt trauma. Detta leder i sin tur till ledinflammation och funktionsnedsättning. Man kan också ha blödningar i slemhinnor i luftvägar (näsblödning), med risk för ofri luftväg

mag–tarmkanal (melena) och urogenitalsystemen (hematuri). Retroperitoneal blödning kan ge rygg, buksmärta. Intrakraniell blödning kan ge huvudvärk eller neurologiska symtom. Blödning i muskler kan ge upphov till kompartementsyndrom. Vid den svåra formen uppstår blödningar redan vid några månaders ålder.

Tidigare var risken för hepatit B/C och/eller Hiv-infektion stor i samband med blodtransfusioner.

Svåra blödningar kan uppkomma i samband med operationer och trauma även hos personer med mild Hemofili.

Utredning

Blodstatus, elektrolytstatus. PK, APT-tid. PK är normalt, medan APT-tiden kan vara förlängd.

Vid misstänkt blödarsjuka remitteras patienten till Hemofilicentrum på Karolinska Unversitetssjukhuset, Solna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg eller Universitetssjukhuset i Malmö.

Behandling

Profylaktisk behandling med faktorkoncentrat 2-3 gånger per vecka ges till patienter med svår och ibland måttlig hemofili redan från tidig ålder. Patienterna lär sig hembehandling.

Patienterna bör inte få antitrombotisk behandling. Undvik CVK, artärpunktion, intramuskulära injektioner samt nasal intubation.

Vid mild eller moderat form räcker behovsbehandling, dvs i samband med blödning.

Mild Hemofili A kan behandlas med desmopressin som höjer faktor VIII.

Tranexamsyra används som tillägg till behandling vid många olika blödningar, framförallt från slemhinna.

Då blödning misstänks bör patienterna tas om hand med förtur. Tag kontakt med koagulationsjour/Hemofilicentrum och vara frikostig med utredning med bilddiagnostik: Ultraljud, CT buk, thorax, beroende på symtomlokalisation.

Vid symtom och fynd som talar för intrakraniell blödning ges faktorkoncentrat innan bilddiagnostik.

Ett beredskapslager av det faktorkoncentrat som kan bli aktuellt finns antingen hemma hos den blödarsjuke eller vid den sjukvårdsinrättning där den blödarsjuke mest sannolikt kommer att behandlas. Faktorkoncentrat finns också på sjukhusapoteken vid Karolinska, Sahlgrenska och MAS samt apoteket Scheele, Stockholm.

Enheter av faktorkoncentrat som bör tillföras räknas ut med hjälp av: nivå som bör uppnås i plasma (kIE/mL) samt vikt (kg)

Vid lindrig led eller muskelblödning höjs faktornivån till 30-40 % av normal faktorhalt (0,3–0,4 kIE/mL)

Vid större eller allvarlig blödning höjs faktornivån till 60–80 % av normal faktorhalt (0,6–0,8 kIE/mL)

Vid stora operativa ingrepp eller livshotande blödning höjs faktornivån till 100 % av normal faktorhalt (1,0 kIE/mL)

Utbytet av intravenös tillförsel av faktor VIII är cirka 100%. Utbytet av faktor IX är, på grund av större distibutionsvolym, endast 50-60%, lägre för rekombinant än för plasmabaserad faktor IX.

Vid akuta större blödningar ges vanligen faktor VIII-koncentrat tre gånger per dygn och faktor IX-koncentrat två gånger per dygn pga olika halveringstid.

1 enhet faktor VIII-koncentrat per kilo kroppsvikt höjer halten av faktor VIII i blodet med 2% (2 kIE/mL).

Hos en person med svår hemofili A och 0% som väger 70 kilo ges således vid en allvarlig blödning 3 500 enheter faktor VIII.

Till en person med svår hemofili B som väger 70 kilo ges initialt vid en allvarlig blödning 5000 enheter faktor IX.

 

Inhibitorer, neutraliserande antikroppar kan bildas mot faktorkoncentraten och göra behandling med dessa verkningslös. Man kan behandla detta med förstärkt profylax. Patienter med hög halt inhibitorer och blödning behandlas med recombinant faktor VIIa (Feiba eller Novo-Seven) eller aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (PCC)

Färsklagrad plasma kan ges som initial terapi om dröjsmål med faktorterapin kan förutses.

Allmänna åtgärder.

Luftvägshinder kan utvecklas snabbt vid blödning i andningsvägar.

Fasciotomi vid kompartmentsyndrom utförs först efter tillförsel av faktorkoncentrat.

Ledblödningarbehandlas med kylning, spjälning samt elastisk linda.

Kvinnor som är anlagsbärare kan ha problem med menorragi och kan behandlas med tranexamsyra, desmopressin eller kombinerade p-piller. Graviditet och förlossning sköts tillsammans med Hemofilicentrum.

Fördjupning

Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/blodarsjukahemofiliaochbsamtsv

Läkartidningen. 2010. Förvärvad hemofili – förbisedd sjukdom med hög morbiditet. http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/13708/LKT1006s328_332.pdf

Läkemedelsverket. Meddelande till hälso- och sjukvårdspersonal angående förvärvad hemofili förknippat med klopidogrel (Plavix®). https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/forskrivning/DHPC/PLAVIX%20(klopidogrel)%20DHPC%202013-08-29.pdf

SBU. Behandling av blödarsjuka med koagulationsfaktorer. 2011. https://www.sbu.se/contentassets/05a70b4af55c46ffaf17f165e4ccc950/blodarsjuka_sv_smf.pdf

Svenska riktlinjer för vård och behandling av blödarsjuka. 2013.

Patientinformation

https://www.blodarsjukaguiden.se

Förbundet Blödarsjuka i Sverige. https://www.fbis.se

 

Aktuella läkemedel

Desmopressin: Octostim

Tranexamsyra: Cyklokapron

Faktor VIII; Adynovi, Elocta

Faktor IX: Alprolix

Aktiverad rekombinant koagulationsfaktor VII: NovoSeven

Protrombinkomplex, aktiverat: FEIBA

 

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer