Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Astma hos barn.

ICD-10: J20.9 (Obstruktiv bronkit), J 45.1 (Infektionsastma), J 45.8 (Blandad astma), J 45.9 (Ospecificerad astma), J45.0 (Allergisk astma)

Definition

Reversibel inflammatorisk luftvägsobstruktion (bronkkonstriktion, slemhinneödem, slemproduktion).

Obstruktiv bronkit: vid första och andra episoden med symtom i samband med luftvägsinfektion hos barn < 2 år utan tecken till atopisk sjukdom – t.ex. eksem eller födoämnesallergi – eller hereditet för astma.

Infektionsastma: vid symtom i samband med luftvägsinfektion:

  • 3:e obstruktiva episoden om < 2 år utan atopisk sjukdom eller hereditet för astma.
  • 1:a obstruktiva episoden om < 2 år och har annan atopisk sjukdom eller hereditet för astma.
  • 1:a obstruktiva episoden om > 2 år.

Blandad astma: vid besvär utlösta av olika triggerfaktorer (infektion, ansträngning och/eller allergen) hos barn med annan atopisk sjukdom eller hereditet för astma.

Ospecificerad astma: vid besvär utlösta av olika triggerfaktorer hos barn utan annan atopisk sjukdom eller hereditet för astma.

Allergisk astma: då en IgE-medierad allergi utlöst astmabesvären

Infektionsastma är den vanligaste typen hos små barn och debuterar ofta före ett års ålder och växer ofta bort före 4 års ålder. Senare debut, mer besvär mellan infektionsepisoder, annan atopisk sjukdom och hereditet för astma ökar risken för kroniska astmatiska besvär.

Orsaker – triggerfaktorer

Infektion (ex.v. RS-, adeno-, parainfluensa eller metapneumovirus), allergi (hos ffa äldre barn; pollen, pälsdjur), ansträngning. irriterande ämnen i luften (cigarettrök), väderlek (köld, fukt).

Symtom

Återkommande torrhosta och pip i luftrören, speciellt nattetid liksom vid kroppsansträngning. Långvarig hosta i samband med förkylning. Andfåddhet, trötthet, ”sänkt kondition”, dålig tillväxt, skolfrånvaro. Hosta, trötthet, förlängt expirium, ronki, indragningar jugulärt och intercostalt, bukandning, hyperinsufflerad andning, takypne.

Differentialdiagnoser

Bronkiolit (virusutlöst ff a RS-virus – i många fall ffa hos små barn specialistfall). Långdragen luftvägsinfektion (H. Influensae, Streptococcus pneumoni), pertussis, mykoplasma (efter 2 års ålder), tbc, gastrointestinal reflux (ffa nattliga symtom), främmande kropp (anamnes), cystisk fibros, nedsatt ciliefunktion, immunbrist, EILOs (Exercise-induced laryngeal obstruction tidigare benämnt VCD vocal cord dysfunktion) remiss till ÖNH-klinik som tar ställning till videolaryngoskopi, kärlring eller annan komprimerande kärlanomali, sensorisk hyperaktivitet, bronkopulmonell dysplasi, postinfektiösa lungskador, hjärtfel.

Utredning

Anamnes: Symtom inkl. skattningsformulär med gradering av astmakontroll (AstmaKontrollTest för barn 4-11 år resp ≥ 12 år) Miljö – Allergener, pälsdjur, rökning. Hereditet. Status: inkl. längd/vikt. Allergologisk utredning: Riktad med allergenspecifikt IgE och/eller pricktest. Objektiva metoder för lungfunktionsmätning: Kräver medverkan och god teknik. Ofta barn > 6 år: PEF (Peak Expitarory Flow), spirometri med reversibilitetstest. Lungröntgen: vid specifika frågeställningar och långdragna besvär Misstanke på främmande kropp (begär röntgen pulm med mediastinal pendling). Hosta > 2 veckor hos barn med härkomst från ett land med hög förekomst av tbc.

Behandling

Miljösanering, information. Kontrollera inhalationstekniken. Målet är symtomfrihet mellan akuta skov, få och lätta skov, ett normalt liv med skola och fritidsaktiviteter och en god tillväxt.

Farmakologisk akutbehandling:

Förstahandsbehandling är kortverkande ß2-agonist, salbutamol (Ventoline, Airomir)

Inhalationsbehandling via spray och spacer (rekommenderas). 0,1 mg/dos: < 2 år: 4 puffar, > 2 år: 6 puffar, ≥ 6 år: 6–10 puffar.

Ailos: Ventoline 1 mg/ml, 2 mg/ml eller 5 mg/ml (späd med NaCl till minst 2 ml). Barn ≤ 20 kg inhalerar 2,5 mg, barn > 20 kg inhalerar 5 mg.

Maxin: Ventoline 5 mg/ml, 2 ml: Barn ≤ 20 kg inhalerar under 1 minut, barn > 20 kg inhalerar under 2 min.

Ytterligare inhalation kan ges efter 15–20 min sedan vb.

Tillägg av antikolinergika, ipratropium (Atrovent) kan provas vid första inhalationen vid svår astma eller mycket slem samt vid otillräcklig effekt.

Ailos: tillsätt 1 ml Atrovent 0,25 mg/ml, (om ≥ 12 år 2 ml), till Ventolinedosen.

Maxin: Atrovent 0,25 mg/ml, 1 ml + Ventolin 5 mg/ml, 1 ml. Barn ≤ 35 kg: 2 min inhalationstid. > 35 kg 2–4 min inhalationstid

Atrovent kan ges vb med 4–6 tim mellanrum, max 5 gånger per dygn.

Till barn < 1 år kan inhalation adrenalin övervägas både som förstahandsbehandling eller vid otillräcklig effekt av ß2-stimulerare.

Ailos: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till volymen 2 ml). Barn < 2 år: 1 ml (1 mg). Barn > 2 år: 2 ml (2 mg).

Maxin: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till volymen 2 ml). 2 ml under 1 min.

Steroid peroralt ges till barn med måttliga/ svåra besvär och till barn som har regelbunden behandling med inhalationssteroid men ändå försämrats akut.

T Betapred 0,5 mg. Barn < 10 kg; 6 tabl. Barn >10 kg: 8 tabl. Vid svårt anfall kan nedtrappningsdos behöva ges under 3–5 dagar.

Risk för systemiska biverkningar med upprepade steroidkurer måste beaktas. Steroider behöver inte ges till barn med lindriga/måttliga infektionsutlösta besvär.

Vid otillräcklig effekt på 2–3 inhalationer eller recidiv inom två timmar skall barnet remitteras till sjukhus.

OBS! Akut remiss, ev. ambulanstransport vid takypne mer än 50/minut hos barn under 2 år med indragningar, nedsatt andningsljud vid auskultation, slöhet och trötthet, svårt att tala och äta p.g.a. andningssvårigheter. Saturationsmätning är av stort värde vid andningspåverkat barn. OBS – Tyst astma (inga ronki) kan vara ett livshotande tillstånd!

 

Underhållsbehandling: 

Lindrig astma (steg 1): Kortverkande ß2-agonist vid behov

Lindrig återkommande infektionsutlöst astma hos barn 0–5 år (steg 1b): Tillägg vid infektionsepisoder av inhalationssteroid (Flutikason 125 µg x 4 de första 3-4 dagarna därefter 125 µg x 2 i ytterligare 7 dagar) eller leukotrienantagonist (4 mg/dag i ca 10 dagar). Kortverkande ß2-agonist vb. Ingen kontinuerlig underhållsbehandling.

Måttlig astma (steg 2): Underhållsbehandling med inhalationssteroider i låg/medelhög dos (lämplig startdos 100–200 µg Budesonid x2) eller leukotrienantagonist (Barn 0-5 år: 4 mg/dag; barn 6-15 år: 5 mg/dag; från 15 års ålder 10 mg/dag). Kortverkande ß2-agonist vb.

Medelsvår astma (steg 3): Underhållsbehandling med inhalationssteroid i låg/medelhög dos och leukotrienantagonist och/eller långverkande ß2-agonist (från 4 års ålder). Kortverkande ß2-agonist vb.

Svår astma (steg 4): Underhållsbehandling med inhalationssteroid i hög dos (500–800 µg Budesonid /dag) och leukotrienantagonist och/eller långverkande ß2-agonist (från 4 års ålder). Kortverkande ß2-agonist vb.

Mycket svår astma (steg 5): Behandling bör förskrivas av barnallergolog med stor erfarenhet och utvärderas noga. Val av tilläggsbehandling beror på bakgrund, symtombild och resultat av kompletterande utredning. Kan innefatta tex långverkande antikolinergika, teofyllin, per orala steroider, Anti-IgE, Azitromycin.

Följ tillväxten på barn med underhållsbehandlad astma.

Barn 0-5 år inhalerar i sprayform via spacer, ex.v. Lèspace, Optic Chamber Diamond eller Vortex (hjälpmedelsordination). Barn under 4 år inhalerar via mask, från 3–4 års ålder via munstycke (kontrollera teknik). Från ca 6 års ålder pulverinhalator. Låt barnet välja behållare och testa att barnet kan använda den.

Aktuella läkemedel

Kortverkande ß2-agonist Salbutamol

Inhalationsspray (obs via spacer), 0,1 mg/dos: tex Airomir, Airsalb, Ventolin Evohaler.

Inhalationspulver 100–200 µg/dos: tex Buventol Easyhaler, Ventilastin Novolizer. Ventoline Diskus.

Inhalationssteroider Budesonid, Flutikason

Inhalationsspray (obs via spacer):

Flutikason: tex Flutide Evohaler (50 eller 125 µg/dos)

Inhalationspulver:

Budesonid: tex Giona Easyhaler 100–400 µg/dos, Novopulmon Novolizer 200–400 µg/dos, Pulmicort Turbuhaler 100–400 µg/dos

Flutikason: tex Flutide Diskus

(OBS att 50 µg flutikason motsvarar 100 µg budesonid).

 

Leukotrienantagonist Montelukast. Tex Montelukast, Singulair

Finns som granulat, tuggtablett och tablett i doserna 4mg, 5mg resp 10mg. Från 6 månaders ålder.

Långverkande ß-stimulerare Salmeterol, Formoterol

Salmeterol: Inhalationspulver Serevent Diskus.

Formoterol: Inhalationspulver Formatris Novolizer, Oxis Turbuhaler.

Kombinationspreparat (aldrig förstahandsval, tidigast från 4 års ålder)

Inhalationsspray (obs via spacer):

Flutikason + salmeterol: Seretide Evohaler

Budesonid + formoterol: Symbicort

Inhalationspulver:

Flutikason + salmeterol: Seretide Diskus/mite.

Budesonid + formoterol: Symbicort Turbuhaler/mite, Bufomix Easyhaler

Långverkande antikolinergika
Tiotropium är godkänt som tilläggsbehandling till barn >6 år med svår astma

Teofyllin
Theo-Dur är godkänt som tilläggsbehandling till barn >6 år med svår astma

Fördjupning

Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi
www.barnallergisektionen.se

Läkemedelsbehandling vid astma – behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015; 26(3):26-43.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL, Socialstyrelsen 2018.
www.socialstyrelsen.se

Global Initiative For Asthma
www.ginasthma.org

Patientinformation: www.astmaoallergiforbundet.se

 

För dig som patient
Läs mer om Astma hos barn. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer