Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Antikoagulantiabehandling. AK-behandling. – ASA-behandling.

  1. Akut hjärtinfarkt eller instabil angina: ASA 160 mg, 2 x 1 som laddningsdos + prasugrel eller ticagrelor. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är klopidogrel.
  2. Efter akut hjärtinfarkt eller instabil angina ges ASA 75 mgx1 + under tolv månader prasugrel eller ticagrelor. Detta oavsett om pat. revaskulariserats eller ej. Kortare behandlingstid om risk för blödningskomplikationer. Alternativ till prasugrel eller ticagrelor är klopidogrel 75 mgx1.
  3. Ischemisk hjärtsjukdom (stabil angina pectoris, st post hjärtinfarkt): ASA 75 mgx1.
  4. Demens (om strokerelaterad; ”småkärlssjuka”): 75 mg, 1 x 1.
  5. Perifer artärsjukdom: ASA 75 mg, 1 x 1. Alternativ är klopidogrel.
  6. Efter ischemisk stroke eller TIA utan kardiell genes: ASA 75 mgx1 gärna i kombination med dipyridamol 200 mgx2. Klopidogrel är alternativ till ASA.
  7. PTCA med metallstent: ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + klopidogrel 75 mg, 1 x 1 i minst 1 månad. Vid läkemedelsstent ges ASA 75 mg, 1 x 1 (livslångt) + klopidogrel 75 mg 1 x 1 i tolv månader. Ticagrelor liksom prasugrel är alternativ till klopodigrel. ASA kan ges även om Warfarinbehandling är kontraindicerad.

Venös trombos: Ingen indikation för ASA- som förebygger arteriella trombotiska händelser. ASA ges heller inte för primär prevention av hjärt-kärlsjukdom till frisk individ utan andra riskfaktorer (riskreduktionen vägs ej upp av ökade risken för blödningskomplikationer). ASA ej fullgott behandlingsalternativ som profylax embolisk stroke vid förmaksflimmer.

Inför planerad operation utsätts lågdos-ASA 3 dygn före operationen. Högdos- ASA (> 1 g ASA/dygn) sätts ut 7 dygn före op.Tikagrelor och prasugrel utsättes 7 dagar innan ingrepp. Se råd från Svenska Sällskapet för trombos och Hemostas: Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare. https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2017/04/vptrombocyt151101.pdf

Vid intolerans mot ASA (astma, rinit eller urtikaria) ges klopidogrel.

Fördjupning

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. 2018. http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerhjartsjukvard

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer vid vård av stroke. 2018. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-3-11

Editor’s Choice e 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg (2018) 55, 305e368

Svenska Sällskapet för trombos och Hemostas: Kliniska råd vid kirurgi och blödning under behandling med perorala trombocythämmare. https://www.ssth.se/wp-content/uploads/2017/04/vptrombocyt151101.pdf

Aktuella Mediciner

ASA: T Trombyl.

ASA+ Dipyramidol: T Asasantin Retard.

Dipyramidol: T Dipyramidol. T Persantin Depot.

Klopidogrel: T Clopidogrel.T Grepid. T Plavix.

Prasugrel: T Efient.

Ticagrelor: T Brilique.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer